3. กรมการทหารช่าง และกิจกรรมป้องกัน / ต่อต้านยาเสพติด